Biogas, Biogas2020, Energibyen, Organiskt hushållsavfall, Skive Kommune

Affald er en ressource til grøn energi og genanvendelse

Vores affald er en kæmpe ressource, der stadig kan udnyttes i højere grad. Det kræver dog, at vi løfter i fælles flok og at den enkelte borger er med til at kildesortere sit husholdningsaffald.

I tider hvor vi skal finde grønne alternativer til vores energisektor og øge vores genanvendelsesprocent, er vi i Danmark nødt til at sortere vores husholdningsaffald bedre. Men hvordan bliver vi bedre til at sortere vores husholdningsaffald?

– Dét er et af de spørgsmål Nomi4s, affaldsselskabet i Holstebro, Struer, Lemvig og Skive, stiller sig selv.

Som partner i det Skandinaviske Interreg ØKS finansierede projekt Biogas2020, vil Nomi4s blandt andet udvikle en borgerinddragelsesmodel, der er tilpasset de midt-vestjyske borgere. Med modellen vil forsøge at ændre affaldsindsamlingen, så den lykkes bedst mulig.

Borgerne hjælper med at udvikle modellen

I forbindelse med udformningen af modellen, har Nomi4s samlet en borgergruppe med borgere fra de 4 kommuner. Borgergruppen har ved en række møder givet Nomi4s sparring på, hvordan man kan involvere og informere borgerne.

Derudover har Nomi4s sammen med Skive Kommune udarbejdet et spørgeskema og sat en undersøgelse i gang blandt andet ved flere uddannelsesinstitutioner i regionen, til et åbent hus arrangement hos Nomi4s og på virksomhedens hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelsen belyser for eksempel borgernes oplevelse af det nuværende informationsniveau, hvilke udfordringer der opleves med affaldssortering, og hvordan borgerne kunne tænke sig, at Nomi4s informerer fremadrettet.

Vi har udarbejdet spørgeskemaet for at få direkte svar fra den enkelte borger på, hvilke virkemidler der kan ændre vores vaner. Via vores hjemmeside får borgerne mulighed for, at give deres mening til kende, fortæller projektleder Gitte Bak ved Nomi4s i Holstebro.

De forskellige initiativer bidrager til, hvordan Nomi4s’ fremtidige kampagner vil udforme sig – både i forhold til ændring af ordningerne og for at få borgerne til at kildesortere mere.

Nordisk perspektiv

I Norge og Sverige er borgerne langt fremme med at sortere deres husholdningsaffald, så den værdifulde ressource kan anvendes igen til enten produktion af grøn biogas eller anden relevant genanvendelse. Det har store samfundsmæssige gevinster og ender i sidste ende med at komme den enkelte borger til gode.

Regeringen har sat et mål om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Der er altså stadig et stykke vej fra de 31 %, der genanvendes i dag i Danmark.

Optimalt kan helt op til 90 % af den tørre del af husholdningsaffaldet genanvendes til nye produkter. Det vil altså sige, at man sparer samfundet for de ressourcer, der normalvis ville være blevet udnyttet til denne produktion. Det bliver til mange tons, eftersom hver dansker gennemsnitlig producerer 250 kg affald om året.

Affaldssortering i Göteborg, hvor madaffald og andre former for affald indsamles hver for sig.
Affaldssortering i Göteborg, hvor madaffald og andre former for affald indsamles hver for sig.

Affaldssorteringsrobot

Hos Nomi4s i Holstebro er man også i gang med et projekt, hvor robotter kan frasortere plast fra den kildesorterede dagrenovation. Affaldet passerer forbi en NIR-sensor, der ved hjælp af infrarøde stråler kan genkende de forskellige plasttyper. Denne information sendes til en række robotter, der herefter udsorterer plasten i de forskellige typer.

Robotsortering har store potentialer. På nuværende tidspunkt er robotsorteringsanlægget indstillet til at sortere plast, men på sigt kan der sorteres på alt, hvad NIR-sensoren kan genkende og dermed udsortere flere forskellige materialer fra affaldet.

Det automatiske sorteringsanlæg vil bidrage væsentligt til, at indfri regeringens målsætning om udsortering på minimum 50 % til genanvendelse indenfor fokusfraktionerne pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald.

– En sådan teknologi er et skridt i den rigtige retning og kan give et stort bidrag til affaldssorteringen. Men affaldssorteringen er ikke kun et ansvar for robotter og teknologiske løsninger – vi skal alle sammen hjælpe til med at sortere vores husholdningsaffald, fastslår Gitte Bak.

Skandinaviens Biogaskonferencen 2017

Når Biogas2020-projektet den 8.-9. november 2017 afholder Skandinaviens Biogaskonference i Skive, vil der blandt andet blive lagt fokus på problematikken omkring den private affaldssortering. Ilona Sárvári Horváth fra Högskolan i Borås, Sverige, vil komme og dele ud af de svenske erfaringer og initiativer, der har virket for de svenske kommuner og borgere.

Få mere information og tilmeld dig konferencen her.

Publicerat: