Utmaningarna för att nå ett marknadsmässigt genombrott för biogas i tunga fordon är flera. De grundläggande förutsättningarna finns, både i fråga om produktion, distribution och fordonsalternativ. Utmaningen ligger primärt inte i att vidareutveckla tekniken för komprimerad biogas som gått igenom flera utvecklingsstadier.

Intresset för förnybara drivmedel är stort bland transportköpare, inte minst inom offentlig sektor.

Utmaningarna ligger i:

 • Okunskap hos transportköpare om biogas som ett alternativ
  som förenar miljönytta med att också vara realiserbart i närtid.
 • Osäkerheter om driftkostnader, driftsäkerhet och
  infrastruktur.
 • Högre investeringskostnader jämfört med dieselmotorer.
 • Avsaknad av verktyg för att genomföra kostnadseffektiv transportköp med biogas.
 • En betydande utvecklingsmöjlighet i transportfordon som rör sig regionalt i ÖKS-området.

Målgrupper

Målgrupperna är transportköpare (offentliga och privata), transportörer, bränsleproducenter, motortillverkare.

Syfte

Syftet med aktiviteten har varit att:

 • Skapa förutsättningar för marknadsintroduktion i ÖKS-regionen
  av lastbilar och bussar med biogasdrift.
 • Ta fram underlag för att binda samman biogasinfrastrukturen
  i ÖKS-regionen så att tunga fordon som rör sig i ÖKS kan
  nyttja ett förnybart drivmedel.
 • Öka kunskapen om biogas för tunga fordon och kommunicera styrmedelsfrågan för utvalda målgrupper.
 • Att bidra till tillväxt och ökad kompetens i fordonsbranschen så den kan tillgodogöra sig kunskaper inom t ex drift och underhåll av gasdrivna fordon.
 • Att stärka gasbolagens marknadsmässiga insikt med fokus på att förbättra beslutsunderlag för placering av nya gastankstationer.
 • Att öka relevant inköp av gasdrivna fordon hos lokala/regionala transportörer för att säkra långsiktig drift av tankstationer.
 • Ta fram verktyg för upphandling av tunga transporter med biogas och sprida till valda, breda målgrupper.
 • Skapa en grund för att etablera gastankstationer längs de europeiska huvudkorridorerna, med fokus på att kunna leverera till privata flottor.
 • Demonstrera affärsmodeller och olika logistiska behov genom att etablera testflottor.

Resultat

Genom både teoretiska kartläggningar och praktiska events har kunskapen om biogas bland transportköpare ökat, flera nya biogastankstationer har etablerats eller planeras att byggas och alltfler kommuner övergår till gasdrivna fordonsflottor.

Ett gott exempel är att under 2018 ska fyra nya tankstationer byggas i några små kommuner inom Fyrbodalområdet (Strömstad, Bengtsfors, Mellerud och Dals Ed). Här har det även fattats politiska beslut om att kommunerna ska byta ut sina fordon till biogasfordon. Målet är också att etablera biogasproduktion från hushållsavfall med en liknande modell som i norska Tönsberg och ”Den Magiske Fabrikken”.

Fler resultat

Aktivitetskoordinator

NTU

Deltagande partners

 • Innovatum
 • Gas2move
 • HMN Naturgas I/S
 • Aarhus Univeritet
 • AU Herning
 • Skive kommune
 • Samsö kommun
 • Högskolan i Halmstad
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Fredriksund
 • Östfold fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS).