– 2018-07-02

Gränsvärden vid biogasproduktion för en säker arbetsmiljö

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Vad är viktigt att tänka på tekniskt i samband med biogasproduktion? Vilka är gränsvärdena för gas ur säkerhetssynpunkt?

De risker som kommer med biogasproduktion är explosion och brand som härrör från biogasens metan (CH4) och kvävning/förgiftning som orsakas av svavelväte (H2S) och koldioxid (CO2).

SVAR

Svavelväte
Gränsvärdet ur arbetsmiljösynpunkt är för svavelväte 10 ppm. Vid 10-50 ppm sker lättare ögonirritation och vid 50-100 ppm kan ögon- och andningsbesvär uppstå efter en tids exponering. Vid 100-200 ppm drabbas man av yrsel inom 10-20 minuter och vid exponering under flera timmar finns dödsrisk. Vid 500-1 000 ppm inträder snabbt medvetslöshet, lungödem och död.

Koldioxid
Koldioxiden är tyngre än luft och vid utsläpp av biogas finns risk för ansamling i lågpunkter, till exempel servicegropar. Koldioxiden är kvävande då den undantränger luftens syre i lungorna. Halter på över 5 % koldioxid i inandningsluften kan leda till medvetslöshet, högre halter till kvävning.

Metan
Metan är en lätt gas och det finns explosionsrisk när procentandelen metan är mellan 5 och 15 procent i luft.

I samband med rensning och rengöring av en biogasreaktor är man tvungen att gå ner i reaktorn. För att minimera riskerna är det viktigt att reaktorn kan tömmas så mycket det går. Se till att det finns en tömningsgrop/kon i bottenplattan (gärna med en fast sugledning) för att kunna tömma reaktorn så mycket det går. Har reaktorn ett fast tak bör det finnas mer än en manlucka för att få tillräcklig ventilation, gärna tre för att kunna ha dubbla fläktar.

Explosionsklassade utrymmen kan med fördel byggas små med dörr mot fri atmosfär. När dörren öppnas omsätts luften i rummet snabbt och eventuellt skadlig gas ventileras bort.

Sörj för god ventilation i alla utrymmen, gärna högt placerade frånluftsdon då metan är en lätt gas. För att undvika gasansamling i servicergropar inomhus kan tilluften ledas ner i gropen, alternativt att en frånluftsfläkt suger luft från gropen. Ett annat sätt att hantera gasläckage är att inte styra ventilationen enbart på temperatur utan även via en metansensor. Vid förhöjda metanhalter ökar ventilationen.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.