– 2018-06-14

Om Seveso-direktivet för biogasanläggningar

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

För vilka biogasanläggningar gäller Sevesodirektivet? Och vad ska man tänka på om man blir skyldig att följa lagstiftningen?

SVAR

Sevesodirektivet gäller i hela EU och syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I Sverige har det implementerats i lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt i miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Om en biogasanläggning omfattas av Seveso beror på mängden gas som maximalt kan hanteras på anläggningen vid varje given tidpunkt. Beroende på mängden gas och vilken gas det gäller kan anläggningen omfattas av krav på en lägre eller högre nivå.

De gasvolymer som normalt har betydelse är biogas (rågas), uppgraderad biogas samt gasol.

  • För biogas gäller 10 ton för att nå gränsen för den lägre nivån och 50 ton för att nå gränsen för den högre nivån.
  • För uppgraderad biogas och propan (gasol) är gränsen i stället 50 respektive 200 ton.

Densiteten för biogas beror på dess sammansättning. Om det antas att gasen innehåller 62% metan och 38% koldioxid blir densiteten cirka 1,2 kg/m3. En biogasanläggning som endast hanterar rågas kan därför vid varje givet ögonblick hantera drygt 8 300 m3 gas utan att nå gränsen för att bli en Sevesoanläggning.

Om anläggningen även hanterar andra gaser ska dessa läggas samman enligt följande:

För respektive typ av gas ska mängden gas som kan förekomma på anläggningen divideras med gränsvärdet. Dessa kvoter ska därefter läggas samman och om resultatet blir 1 eller mer gäller Seveso för anläggningen. 

Anmälan till länsstyrelsen:

Om anläggningen uppfyller gränsvärdena för en Seveso-anläggning ska detta anmälas till länsstyrelsen. Verksamhetsutövaren måste också uppfylla ett antal olika krav. Det ska till exempel upprättas ett särskilt handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem.

Om anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken ska dessa uppgifter normalt lämnas i tillståndsansökan. Det ska också ske särskilda samråd med myndigheter och tas fram information till allmänheten. Omfattning på de åtgärder som behöver genomföras beror på om anläggningen uppfyller kraven för den lägre eller högre nivån.

För mer information se: www.seveso.se

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.