– 2018-06-28

Slaktrester i KRAV-biogödsel

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Vad gäller om vi vill ta in slaktrester i en biogasanläggning som producerar KRAV-godkänd biogödsel?

SVAR

Om vi med ”slaktrester” menar animaliska biprodukter av kategori 3 samt endast mag- och tarminnehåll av kategori 2 gäller samma förutsättningar som för övrigt substrat, se nedan.

Allt substrat som matas in i en biogasanläggning kan enligt KRAV:s regler klassificeras in i fyra klasser. Tolkningen är baserad på information hämtad från KRAV:s hemsida:

 1. KRAV-certifierade substrat (kategori 1). Substrat från certifierad produktion.
 2. KRAV-tillåtna substrat (kategori 2). Här ingår fermenterat hushållsavfall från ett slutet övervakat insamlingssystem, samt substrat från ej certifierad produktion men som är tillåtna att använda i certifierad produktion. Detta så länge substraten inte innehåller:a. Stallgödsel från specialiserad produktion av nötkreatur i spaltgolvsboxar, dock accepteras gödsel från integrerad produktion av nötkreatur där ungdjur går på spalt med ej i boxar (EU).
  b. Stallgödsel från slaktsvinsproduktion med mer än 50 slaktsvin i årlig produktion, dock accepteras gödsel från besättningar med ströbädd i storbox-system (EU).
  c. Stallgödsel från slaktkycklingar och andra slaktfåglar (EU).
  d. Stallgödsel från burhöns, pälsdjur eller andra djur i bur (EU).
 3. Ej KRAV-tillåtna substrat (kategori 3). Substrat ej tillåtna att använda i certifierad produktion, men tillåtna substrat som en delmängd av total mängd substrat. Substrat i kategori 3 utgör substrat från produktion vilka specificeras i punkt 2a till 2d ovan.
 4. Förbjudna substrat (kategori 4). Samma typ av substrat som kategori 3, men med innehåll som aldrig får ingå i biogödsel tillåten för certifierad produktion. Kategori 4 är substrat som innehåller:a. Gödsel från djur som är: Genetiskt modifierade. Fodras med GMO-foder, där fodret kan innehålla grobart material. Uppfödda i bur.
  b. Gödselblandningar där avföring eller avloppsslam från människor ingår.
  c. Foderrester som innehåller koccidiostatika.
  d. Skörd från GMO-odlingar.

Grundförutsättningen för att biogasanläggningens biogödsel ska vara tillåten för certifierad produktion är:

 1. Andelen substrat kategori 1 ska vara lika med eller större än 5 procent av anläggningens totala intag av substrat, räknat i kg torrsubstans per år (kg TS/år).
 2. Inga substrat kategori 4 får ingå i anläggningens substratblandning.

Förutsatt att villkor ett och två ovan uppfylls kan viss del av anläggningens biogödsel användas för certifierad produktion. Tillåten andel är total substratmängd minus mängden substrat kategori 3.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.