– 2018-06-27

Stöd från Klimatklivet

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Kan man få stöd via Klimatklivet för en gårdsbiogasproduktion där el produceras av biogas?

SVAR

Klimatklivet är ett statligt stöd för att fasa ut fossila bränslen. Normalt ges inte Klimatklivet enligt regelverket till produktion som ingår i handeln med elcertifikat.

Vid ett möte med länsstyrelsen i Jönköpings län i början av 2018 framkom dock frågan om det var möjligt att få Klimatklivet för en biogasanläggning eller delar av en biogasanläggning som har gödsel som substrat, men gör el av biogasen.

Här beräknades anläggningens klimatnytta enligt de verktyg som Hushållningssällskapet tagit fram (för att fastställa klimatprestanda på lantbruksbaserade biogasanläggningar) för att se hur stor klimatvinst biogasanläggningen skulle göra på den aktuella gården.

Den stora klimatnyttan består i så kallade undsluppna växthusgasutsläpp (metan och dikväveoxid) från gödseln, det vill säga att man rötar den och tillvaratar metanen i stället för att det ska spontanläcka vid lagring. För den aktuella anläggningen rör det sig om en minuspost på -223 ton koldioxidekvivalenter per år.

Om elen som produceras används för att ersätta så kallad marginalel motsvarar det en utsläppsminskning på -316 ton koldioxidekvivalenter. Om elen producerad från biogas i stället ersätter så kallad nordisk elmix – vilket är det sannolika som gården har i dag – blir utsläppsminskningen lägre: -129 ton koldioxidekvivalenter.

En fråga om detta ställdes till Naturvårdsverket, via aktuell länsstyrelse.

Svaret är att: Nordisk elmix används som beräkningsgrund i Klimatklivet. Däremot bör ansökan prövas utan el-generatorn. Naturvårdsverket tycker det skulle vara ett intressant projekt och har inte tagit ställning till något liknande tidigare, men förstår beräkningarna av klimatnyttan och tycker att ansökan om biogasanläggningen ska prövas i Klimatklivet.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.