– 2018-06-27

Zink i biogödsel

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

Svingödsel kan ha relativt höga koncentrationer av zink. Vad gäller om man vill sprida rötresten i förhållande till de gränsvärden som finns för KRAV samt för SPCR 120?

SVAR

Det är välkänt att zink ofta blir ett problem i biogödsel. SPCR 120 har absoluta gränsvärden för sju metaller eller tungmetaller. För bly, koppar, krom, nickel och zink tillämpas samma värden som för avloppsslam som får spridas på åkermark.

Gränsvärdet för zink är 800 mg/kg TS, och är alltså oftast den metall där biogödsel först överskrider gränsvärdet.

Eftersom gränsvärdet anges per kg TS, så kommer biogödsel att få en högre halt än den gödsel som kommer in till biogasanläggningen. En del av TS-innehållet försvinner ju som biogas.

En anledning till att svingödsel kan innehålla höga halter av zink är att högdosering av zink har använts för att undvika diarré på smågrisar i samband med avvänjning. Av denna anledning har det i flera fall blivit så att grisgödsel inte har tagits emot av biogasanläggningar. Denna högdosering av zink till smågrisar har dock nu blivit förbjuden i ett EU-direktiv. Fodret är dock troligen inte enda källan till zink i svingödsel. Hur mycket zink som kommer från inredning är troligen inte klarlagt. Är denna källa betydande, kan den vara svårare att åtgärda.

KRAV har på ett sätt en mildare skrivning än SPCR 120. Här gäller i stället en högsta tillåten giva per hektar av de sju ovan nämnda tungmetallerna, samt en åttonde metall: silver.

För zink gäller gränsvärdet 600 g/ha och år, räknat på en femårsperiod.

Genom att ta hänsyn till innehållet av zink, kan man alltså hålla sig under gränsvärdet genom att anpassa givan. För att biogödseln ska vara godkänd eller tillåten för ekologisk odling  gäller dock att den uppfyller alla andra krav som ställs. Till exempel får inte gödsel från slaktsvin användas i ekologisk odling. Kommer biogödseln från en samrötningsanläggning med flera olika gödselslag, gäller att den inte får spridas i större mängd eller andel än den gödsel som var godkänd för ekologisk odling innan rötningen.

Ett räkneexempel:

En biogödsel innehåller 5% TS. Halten av zink i den är 1 000 mg/kg TS. Den kommer då att innehålla 1 g zink/kg TS, eller 50 g/ton VV av biogödseln. Enligt SPCR är denna biogödsel inte tillåten alls att sprida, men enligt KRAV kan man lägga i snitt under en femårsperiod en giva på 12 ton/ha.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.