Målgrupp

 • Lantbrukare
 • Biogasanläggningar
 • Industri (för behandling av avfall/avlopp)
 • Kommunalt avfall, vatten och avlopp

Aktiviteter

 • Analyser på olika biogasanläggningar och simulerade
  störningsscenarios i laboratoriereaktorer.
 • Utveckla en eller flera övervakningsalgoritmer, som senare utvärderas och valideras i valda biogasanläggningar.
 • Driftserfarenheter i fullskalig VEAS pilotanläggning i Norge.
 • Testa och pröva ut hög-rate reaktorer (hydraulisk uppehållstid till 5 dygn), blötgödsel från ko och gris.
 • Beräkningar av ekonomi för hög-rate anläggning.
 • Undersøge juridiske sammenhænge i eksisterende lovgivninger i Skandinavien for implementering af anlægget.
 • Nye forretningsmodeller for opgradering af rågassen baseret på lokal produktion af gødning.
 • Udpege 3 lokale demonstrationspladser og sikre lokale aftalegrundlag.

Resultat, Försök med norsk biogasprocess i Danmark

Hovedaktører: Aarhus Universitet, Agro Business Park og University College of South-East Norway.

Som en del af aktiviteterne om biogasprocessen, er der gennemført forsøg med anvendelsen af en norsk biogasreaktor i Danmark. Den udviklede bioreaktor type giver mulighed for at omsætte husdyrgødning og industrispildevand til biogas med en meget høj omsætningshastighed.

Formålet var at udvikle og markedsføre en ny type biogasanlæg, som kan skabe vækstmuligheder for landbrug, produktions- og forsyningsvirksomheder, og samtidig forbedre miljøet gennem en nytænkning af værdikæden for biogas. Målet har været at tilpasse det udviklede koncept til større enheder til det danske marked.

En prototype af det norske anlæg blev installeret på Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum.

Samtidig er der opbygget et mindre forsøgsanlæg med en bioreaktor efter det norske koncept. Anlægget blev opbygget og idriftsat hos Agro Business Park og herefter overflyttet til Thise Mejeri, hvor det behandler spildevandet fra en stor mejeriproduktion.

Bioreaktoren med væggylle som føde produserte 6 m3 biogas per ton ved 5-6 dages opholdstid. Gaskvaliteten falt med økende føderate og det opstod tilstopning af varmeveksler og tilførsel på grunn av mye lange fibre i føden.

Bioreaktoren på Thise Mejeri går stabilt med under ett døgn oppholdstid hvor det meste av avløpsvannets organiske innhold omdannes til biogass med metaninnhold på ca 80 %.

Fremadrettet og muligheder: De gennemførte forsøg giver mulighed for at fortsætte og øget samarbejde mellem universiteterne i Norge og Danmark. Desuden giver forsøgene mulighed for at udvikle det norske koncept fra mindre biogasanlæg til enkeltgårde til også at omfatte anlæg til større animalske produktioner, som fx nogle af de danske.

Forsøgene belyser også mulighederne for etablering af biogasproduktion på en række industrivirksomheder specielt i fødevarebranchen.

Aktivitetsledare

Högskolan i Telemark