Power to Gas

Skive Kommune ønsker at etablere Europas ledende erhvervspark, hvor virksomheder inden for gas, biogas, varme, solenergi, vind samt balancering af energisystemer i et tæt samarbejde (energisymbiose) kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et fuldskala test- og demonstrationsmiljø.

Formålet med projektet power-to-gas er at synliggøre, hvorledes anvendelsen af biogas ved opgradering kan skabe ny gas og ny vækst gennem etablering af en energisymbiose i tråd med EU Kommissionens standarder for 2020. Projektet vil derfor arbejde med at udvikle en model og en konkret case, som kan anvendes i Skandinavien og resten af Europa.

Mål

For Skive Kommune er dette projekt en ny opgave som kræver stor opmærksomhed i det kommunerne skal skabe nye erfaringer i forhold til involvering af virksomheder i en multibisiness-model. Det forventes at projektet, hvis det lykkes at få virksomheder til at samarbejde i symbiosen, kan generere 200 arbejdspladser i projektperioden og herefter 100 faste arbejdspladser.

Projektet er i høj grad innovativt for de 8-10 virksomheder, som vil blive involveret. Målet er at demonstrere en ny metode til, at balancere energisystemet med udgangspunktet i
den overskydende CO2 i biogas.

Aktivitetsledare

Skive kommune

Resultat

Skive har fået etableret et kommercielt symbiosesamarbejde inden for vedvarende energi (VE) samt et projektkontor, som fungerer som ankerpunkt for den videre udvikling.

Der er også udviklet et beregningsgrundlag for symbiosenettet og et roadmap som værktøjer til brug i udviklingen af GreenLab Skive.

I projektperioden har der været holdt faciliterende virksomhedsmøder, seks seminarer og en åbningsevent for GreenLab Skive. Fire virksomheder etablerer sig i GreenLab Skive, og der er igangsat investeringer for op mod 75 mio. euro.

Fremadrettet og muligheder: Der vil fortsat efter Biogas2020 i forbindelse med GreenLab Skive være et stort fokus på at sikre udviklingen af en stærk, troværdig og handlekraftig organisation samt den fortsatte tiltrækning til og udvikling af erhvervsparken. Vi vil fortsat arbejde med at udvikle symbiosenettet, og vi vil have fokus på den fortsatte udvikling og kommunikation af GreenLab Skive som et centrum for VE og et nationalt center for energilagring.

 

Se mere på www.greenlabskive.dk

Uppgradering

Alltfler lantbruk investerar i egna biogasanläggningar, men de flesta låter gasen bli el och värme. Att uppgradera biogasen till fordonsgas lönar sig ofta inte, bland annat på grund av för dyr teknik. Därför ville man utveckla två småskaliga system för processintern metananrikning och användning av askfilter.

I samarbete med ett flertal aktörer (SLU, RISE, Sötåsens naturbruksgymnasium, Västra Götalandsregionen och Hushållningssällskapet i Skaraborg) har småskalig uppgraderingsteknik utvecklats vid Sötåsens Naturbruksgymnasium i Töreboda.

Målet var dels att utvärdera och säkra att de två teknikerna för uppgradering och tankning av fordonsgas kan fungera i demonstrationsskala, dels bedöma de ekonomiska möjligheterna för teknikerna. Genom undersökningarna ville man även identifiera de tekniska utmaningar som finns för fortsatt utveckling.

Målgrupper

  • Lantbrukare med gårdsbaserad biogasproduktion.
  • Värme- och kraftvärmeanläggningar baserad på trädbränsle.

Resultat

Biogasen innehöll från början 55-60 % metan. Efter processintern metananrikning uppnåddes en nivå på 75-80 % metan. Tekniken ska ses som ett försteg innan slutlig uppgradering.

Med askfilter nåddes en halt på mer än 97 % metan, vilket är ett mycket lyckat resultat. Gasen kunde komprimeras och tankas i en Valtra-traktor.

De ekonomiska beräkningarna visade att kostnaden med de nya teknikerna blev lägre än för konventionella tekniker. Projektet har därmed gett värdefull erfarenhet för fortsatt utveckling.

Framåtblick och möjligheter: Teknikerna har goda möjligheter att användas vid lokal förädling av biogas, där de kan ge ökad försörjningstrygghet. Dock återstår en del justeringar i tekniken, samt vissa förbättringar i systemdesignen. Man behöver även utveckla affärsmodeller kring småskalig försäljning av fordonsgas liksom för hur askan (som restprodukt) kan återföras till skogen för att ge näring.

Aktivitetsledare

SLU