För biogasanläggningar innebär ofta förädling av rötrest till biogödsel en stor kostnad i driftsbudgeten. Det finns därför ett intresse av att öka värdet på biogödseln.

I Biogas2020-projektet ingick tre delprojekt där man undersökte möjligheterna för detta på olika sätt.

Syftet var att:

1) ta reda på om den mest flytande delen av biogödseln kan användas för droppbevattning i växtodling,

2) förädla biogödseln, exempelvis genom att separera den, så att den kan uppgraderas till mineralgödsel,

3) använda den fasta delen av rötresten för att ersätta torv i såjord för odling av plantor i växthus.

Målgrupp

  • Planering och projekterare av biogasanläggning
  • Kommuner och andra myndigheter samt lantbrukare som ska besluta om användning av rötresterna.

Aktiviteter

  • Att utveckla substratrecept för torrötning som ger en biogödsel anpassad för kulturer som har högt ekonomiskt intresse av näringsbevattning med den flytande fasen av
    biogödseln.
  • Anpassa teknik för separering, filtrering och näringsbevattning med den flytande fasen av biogödseln.
  • Att förädla och kommersialisera rötrester som gödselmedel och ingrediens i växtmedium.
  • Att utveckla affärsmodeller för handel med rötrester

Resultat

1. Den flytande delen av tvåstegsrötad vitklöverensilage provades för injicering i droppbevattning av hallon och jordgubbar. Lämpligheten bedömdes utifrån dess växtnäringsinnehåll. Den nya tekniken för finseparering visar lovande resultat.

2. I det andra delprojektet sammanställdes forskningsresultat och erfarenheter från tre internationella workshops samt studiebesök på två pilotanläggningar utanför Skandinavien. Biogödseln kan separeras till olika näringsfraktioner: ammoniumsulfat, fosforsalt, kaliumkoncentrat, fiber och rent vatten. Blandningen kan exempelvis pelleteras och ersätta mineralgödsel.

3. I det tredje delprojektet analyserades egenskaper i biogödsel med olika ursprung. Materialen testades som tillsats i såjord för salat och tomat och jämfördes med torv.

Ingen av blandningarna med biogödsel fungerade lika bra som torv, men någon var acceptabel. Rekommendationen blev att kompostera biogödseln före användning i såjord.