TRANSPORT

Guide to Establishing a Biogas Filling Station at a Logistic Centre

The aim of this guide is to ease the transition towards sustainable fuel alternatives in heavy transport. Logistic centres can play an instrumental role in increasing the utilization of sustainable sources in the heavy-transport sector.

Green transition requires far reaching actions, and as has been identified in this report, the transport sector carries a vast responsibility along with the energy and heating sector.

As a major contributor and enabler in the economy, and a significant source of pollution, the heavy transport sector’s involvement is essential to advance the sustainability agenda. In the case of transport, apart from organisational efficiencies, including increased loading factors and better routing, this transition cannot be completed without the phasing out of traditional fossil fuels and promoting more sustainable alternatives.

Due to its characteristic, biogas is seen as a very promising alternative, especially because of the range it offers.

Ladda ner rapporten
Biogass Oslofjord

Biogassanlegg ved naturbrukskolene (i Norge)

Denne forstudien er ment å gi en oversikt over alle naturbruksskolene i Norge, hvilke som har gårdsbruk med mulighet for biogassanlegg og enkel analyse som redegjør potensialet. Videre vil studien fokusere nærmere på to skolegårdsbruk hvor ytterligere muligheter undersøkes.

Fra resultatene kan en se at naturbruksskolene i Norge har potensiale på ca. 1 MNm3 biogass/år, noe som tilsvarer en energiverdi på ca. kr 1,3 MNOK Antall dyr som står bak disse tallene har potensialet til å utløse ca. 3,2 MNOK i form av tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Forstudien valgte videre å se nærmere på to skoler, Kalnes vgs. i Østfold og Nome vgs. avd. Søve i Telemark.

Ladda ner rapport
LIVSCYKLUSANALYSE

Biogas Livscyklus Perspektivet

The aim of this report is to provide an overview of the future possibilities for biogas production and consumption in a life cycle perspective, and further the environmental assessment of different biogas cases.

The report is intended as a reference work for the transport industry, providing a common under-standing of the life cycle assessment perspective possibilities. Along with this an industrial symbioses study for biogas production will be shortly presented and analysed.

This to advance and further increase the use of biogas driven vehicles for the heavy transportation sector.

The hypothesis analysed is:
“What are the environmental impacts and consequences of using biogas as a transport fuel seen in a life cycle perspective, and compared to other fuel types like natural gas, petrol/diesel and electricity?”

Ladda ner rapport
TRANSPORT

Best Practice Collection

Biogas has been identified as a viable alternative to fossil fuels in heavy transport, offering significant environmental gains throughout the whole life-cycle.

The aim of this report is to present the experiences on the use of biogas-driven vehicles gathered from 30 actors based in Denmark, Norway and Sweden. The actors span a wide range of both public and private entities, representing sectors such as public transport, waste collection or freight transport. These experiences have been gathered
through a series of in-depth, structured interviews with companies’ representatives.

Apart from the detailed description of each of the cases, the report includes an overview of the current situation in each of the three countries. The findings paint a highly complex picture, one where various factors need to be considered, from tax system to filling infrastructure availability, with both obstacles and opportunities.

Despite existing challenges, biogas proves to be a viable option for heavy transport, although its final success hinges on a legal framework that provides incentives and predictability to actors along the whole value chain.

The report finds that only through a clear vision and commitment from the authorities and policy makers, can biogas become an important part of the energy mix in transportation. Therefore, it is recommended that actors in the biogas market, from biogas producers through gas distribution companies to public authorities and end users cooperate in order to influence the lawmakers, so that conditions are set in place for the industry to thrive.

Ladda ner rapport
Transport

Compression of raw biogas - A feasibility study

Noen biogassanlegg er for små til å ha eget oppgraderingsanlegg for å produsere kjøretøykvalitet biometan (>97% CH4). Problemstillingen som vurderes i denne rapporten, er om det er teknisk mulig å transportere rå biogass som ikke er oppgradert i komprimert tilstand på gassflasker. Konklusjonen er at det er mulig, under visse forutsetninger:

- Man må operere i det trykk- og temperaturområdet hvor gassene går direkte over til superkritisk væske. Gassen må inneholde så lite vanndamp at det ikke kondenseres ut vann. Mengden akseptabel vanndamp er avhengig av trykk og temperatur

- Man må benytte flasker laget av komposittmateriale fordi CO2 er korrosivt på stålflasker. Komposittflasker er i dag i bruk for transport av oppgradert gass. Eksempelvis kan rå biogass med mer enn 42 % metan, og dermed CO2 er 58% eller lavere, komprimeres dersom temperaturen er over -3 ˚C. Det anbefales at prosjektet videreføres med økonomiske estimater og en pilotinstallasjon.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Markedsjekk på fossilfrie maskiner

Kartläggning av kjøretøy, traktorer, skogsmaskiner, anleggs- og entreprenørmaskinerog andre maskiner som lokomotiver og flyplassteknik.

Ladda ner rapport
Transport

Biogas Vehicles Overview for the Danish Market

Rapporten omhandler 24 køretøjer fra flere forhandlere, deres tekniske specifikationer såsom brændstofs forbrug, kørsels rækkevidde og maksimale lasteevne. Den indeholder en oversigt over varer biler, renovations køretøjer, busser og lastbiler. Rapportens hovedformål er at kunder som kommuner og andre offentlige institutioner samt private vognmænd kan få et hurtigt overblik over produkterne som forefinder sig på markedet i 2017. Individuelle prislister for køretøjerne forefindes på forhandlernes egne hjemmesider.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass – Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere

Verdikjeder for biogass bidrar til å redusere avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelsen i samfunnet, og er gode eksempler på sirkulær økonomi i praksis. I tillegg er dette en løsning som gir reduksjon i klimagassutslipp innen landbruk og transport samt avfall (ikke-kvotepliktig sektor). Dernest gir oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting.

Denne rapporten inneholder en vurdering av bærekraft og klimanytte for norskprodusert biogass i forhold til Eus bærekraftskriterier, samt en vurdering av dagens innkjøpsregelverk og praksis med anbefalinger til hvordan innkjøpere bør stille krav og vekte klimanytte og annen miljøytelse ved anskaffelser.

Ladda ner rapport
Infrastruktur

Nationale og Internationale Tilskudsmuligheder

Identificerer en række medfinansieringsmuligheder for projekter relateret til udviklingen og brugen af biogas indenfor den tunge transportsektor. Rapporten identificerer tre forskellige typer af medfinansiering – internationale bevillinger, lån og nationale mekanismer.

Ladda ner rapport
Uppgraderingsmetoder

WP4 rapport: Processintern metananrikning - energikartläggning och efterbehandling av svepgas

I följande examensarbete undersöktes en alternativ uppgraderingsmetod kallad processintern metananrikning. Genom aktiv luftning av rötslammet desorberas koldioxid kontinuerligt i en behållare separerad från rötkammaren. Detta leder till att den producerade biogasens metankoncentration ökar.

Ladda ner rapport
Affärsmodeller

WP4 rapport: Förutsättningar och affärsmodeller för avsättning av småskaligt producerad fordonsgas

Projektet har utgått ifrån problemställningarna att växthusgasutsläppen i transportsektorn behöver minska, och att småskaliga biogasproducenter idag har svårt att hitta avsättning för den producerade biogasen. Syftet har både varit att identifiera det tekniska system som behövs från uppgradering till slutkund och dess kostnader, och att ta fram affärsmodeller kopplade till detta.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Markedsrapport Biogass i Oslofjord-regionen

Det er i rapporten synliggjort sannsynlig vekst innen bruk og produksjon av biogass. Ledig kapa-sitet i eksisterende anlegg vil kunne dekke mye av forventet vekst, og råstofftilgangen framstår ikke som en begrensning.

En videre utvikling av biogassmarkedet vil kreve fortsatt satsing fra of-fentlige aktører på bruk i egne flåter. Dersom rammebetingelser og etterspørsel er forutsigbare er det grunn til å tro at biogassprodusentene kan levere betydelig større volum til konkurranse-dyktige priser.

Biogass har et særskilt fortrinn sammenlignet med andre fornybare drivstoff knyt-tet til at det stilles få spørsmål ved klimaeffekt og bærekraft. Dette fortrinnet kan medføre at aktører som tidligere har fokusert på andre alternativer vil velge biogass dersom både biogass og fylleinfrastruktur er tilgjengelig.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet

Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall har vi etablert et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av norske biologiske avfallsressurser.

Totalt viser analysen at den årlige verdiskapingen i dag er på 900 millioner kroner, mens den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh.

Ladda ner rapport