TUNGA TRANSPORTER

Biogasdrivna tunga transporter i Halland

För att uppnå fossilfrihet i transportsektorn krävs kraftfulla åtgärder, där de tunga transporterna utgör en viktig del. Lastbilstransporterna bedöms öka ytterligare de närmaste åren, därför är det av stor vikt att ställa om till fossilfria bränslen som biogas. Trots detta har det funnits en kunskapsbrist angående biogasens potential inom tunga transporter. Rapporten har fokuserat på halländska aktörer i och med E6:s bidrag till Hallands klimatutsläpp.

Syftet var att ta reda på mer om biogasens förutsättningar för tunga transporter i Halland. I kartläggningen undersöktes bland annat kunskapsnivån om och inställningen till biogas, miljökraven som ställs på tunga transporter samt vilka hinder åkerier respektive transportköpare upplever för att kunna välja biogas framför andra alternativ.

Ladda ner rapporten
KARTLÄGGNING, UPPHANDLING

Sammanställning av halländska kommuners miljömål

Denna rapport har velat kartlägga och sammanställa sex halländska kommuners nuvarande mål och måluppfyllnad på miljö-, hållbarhets-, energiområdena gällande transporter, kollektivtrafik, fordon samt matavfallsinsamling (inklusive avsättning).

Här beskrivs vad respektive kommun prioriterar inför 2018 -2020 inom ovanstående områden och om förändringsarbete pågår, gällande olika slag av riktlinjer (t ex fordonriktlinjer).

Dessutom redovisas respektive kommuns planer på, eller gjorda inspel, inför Hallandstrafikens upphandling för kollektivtrafiken 2020-2028, gällande bränsleval.

Ladda ner rapporten
FÖRÄDLING, RÖTREST

Produktion av högkvalitativa gödselmedel baserade på rötrester

Det finns kommersiell teknik som kan separera gödsel till olika närings- och fiberfraktioner som innehåller ammoniumsulfat, fosforsalt och kaliumkoncentrat samt till rent vatten. Fraktionerna kan kombineras med andra organiska produkter eller mineralgödsel för att få ett näringsinnehåll som är intressant ur ett växtodlingsperspektiv.
Blandningen kan sedan exempelvis pelleteras med konventionell teknik. Genom detta kan recirkulering av näringsämnen främjas och användningen av mineralgödsel minska.

I Halland och Skåne finns företag som arbetar med att utveckla gårdsbaserad, högteknologisk gödselseparering. Därtill finns flera stora biogasanläggningar med intresse av ökad avsättning för sin rötrest.

Lantbrukare i Skåne och Halland är generellt sett vana att använda organiska
gödselmedel. Förutsättningarna för att kunna utveckla och sälja nya högkvalitativa gödselmedel i Halland och Skåne är därmed goda. För att nå dit behöver separeringsteknikerna vara färdigutvecklade och sedan behöver det göras försök, gärna i form av samarbete med gödselindustrin, lantbrukare och universitet.

Ladda ner rapporten
TRANSPORT

Biogas Liquefaction and use of Liquid Biomethane

This report is a brief introduction to the emerging field of cooperation between biogas produces and users of Liquid Biomethane (LBM). Environmental concern and regulations are the basis behind the emerging market with Green House Gas emissions and sulphur and NOx emission from shipping.

Liquid Natural Gas market is processing and marketing natural gas at large scale on the global market, whereas the Liquid Biomethane markets is by nature comparatively on very small scale and often a local market, challenging the technologies and the economy of scale.

However, the European market – giving stimulations for biofuel blending from 2021 according to a new Transport Energy directive under negotiations – is expected to grow fast. Several companies have prototypes and few biomethane liquefaction plants are running, and this report gives an overview of the technologies and some of the basic environmental, technical, economic and social aspects that must be considered for implementing the sustainable value chain for Liquefied Biomethane.

The report has focus on marine transport, such as ferries, but LBM can also be used for heavy duty trucks and trains.

Ladda ner rapporten
FÖRÄDLING, UPPGRADERING

Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

Biogas producerad på småskaliga gårdsanläggningar är i dagens läge svår att göra lönsam. Genom uppgradering till fordonsgas skulle den kunna få ekonomiska och miljömässiga fördelar över den kraftvärme som framförallt produceras av biogas i dagsläget.

Problemet är att kostnaden för uppgradering av de små biogasflöden som gårdsanläggningarna producerar är för hög. RISE och SLU utvecklar därför alternativa uppgraderingsmetoder för små biogasanläggningar och en av dessa metoder innefattar att uppgradera biogas med askfilter.

Testerna blev en succé. Gasen uppgraderades till koncentrationer på cirka 99,1% CH4 och <0,1% CO2,

Ladda ner rapporten
TRANSPORT

Politisk Agenda - Overblik over eksisterende europæiske og skandinaviske politiske målsætninger, love og strategier

The aim of this report is to provide an overview of the European and Scandinavian political goals, laws and strategies on climate and environment, and to show how they influence the utilisation of biogas in the transport sector. The report aims at explaining what are the main legal drivers and obstacles on the way to promote biogas as a sustainable fuel in transportation.

The report is intended as a reference work for the project consortium, providing all project partners with a common understanding of the instated laws and goals. This frame of reference is first of all intended to be used in the subsequent dialogue with the Danish Energy Agency, the Danish Ministry of Transport and the Danish Road Directorate, while it may also be used for dialogue with both Norwegian and Swedish authorities.

Ladda ner rapporten
SUBSTRAT

Utilization of straw pellets and briquettes as co-substrates at biogas plants

The aim of this project was to evaluate the co-digestion of straw pellets (SP) or briquettes (SB) with food waste.

In summary, straw is suitable for biogas production in co-digestion with food waste. The addition of straw, specifically straw pellets, gave positive effects resulting in higher volumetric methane production and synergistic effects without affecting the hydraulic retention time.

Ladda ner rapporten
TRANSPORT

Guide to Establishing a Biogas Filling Station at a Logistic Centre

The aim of this guide is to ease the transition towards sustainable fuel alternatives in heavy transport. Logistic centres can play an instrumental role in increasing the utilization of sustainable sources in the heavy-transport sector.

Green transition requires far reaching actions, and as has been identified in this report, the transport sector carries a vast responsibility along with the energy and heating sector.

As a major contributor and enabler in the economy, and a significant source of pollution, the heavy transport sector’s involvement is essential to advance the sustainability agenda. In the case of transport, apart from organisational efficiencies, including increased loading factors and better routing, this transition cannot be completed without the phasing out of traditional fossil fuels and promoting more sustainable alternatives.

Due to its characteristic, biogas is seen as a very promising alternative, especially because of the range it offers.

Ladda ner rapporten
Biogass Oslofjord

Biogassanlegg ved naturbrukskolene (i Norge)

Denne forstudien er ment å gi en oversikt over alle naturbruksskolene i Norge, hvilke som har gårdsbruk med mulighet for biogassanlegg og enkel analyse som redegjør potensialet. Videre vil studien fokusere nærmere på to skolegårdsbruk hvor ytterligere muligheter undersøkes.

Fra resultatene kan en se at naturbruksskolene i Norge har potensiale på ca. 1 MNm3 biogass/år, noe som tilsvarer en energiverdi på ca. kr 1,3 MNOK Antall dyr som står bak disse tallene har potensialet til å utløse ca. 3,2 MNOK i form av tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Forstudien valgte videre å se nærmere på to skoler, Kalnes vgs. i Østfold og Nome vgs. avd. Søve i Telemark.

Ladda ner rapport
LIVSCYKLUSANALYSE

Biogas Livscyklus Perspektivet

The aim of this report is to provide an overview of the future possibilities for biogas production and consumption in a life cycle perspective, and further the environmental assessment of different biogas cases.

The report is intended as a reference work for the transport industry, providing a common under-standing of the life cycle assessment perspective possibilities. Along with this an industrial symbioses study for biogas production will be shortly presented and analysed.

This to advance and further increase the use of biogas driven vehicles for the heavy transportation sector.

The hypothesis analysed is:
“What are the environmental impacts and consequences of using biogas as a transport fuel seen in a life cycle perspective, and compared to other fuel types like natural gas, petrol/diesel and electricity?”

Ladda ner rapport
TRANSPORT

Best Practice Collection

Biogas has been identified as a viable alternative to fossil fuels in heavy transport, offering significant environmental gains throughout the whole life-cycle.

The aim of this report is to present the experiences on the use of biogas-driven vehicles gathered from 30 actors based in Denmark, Norway and Sweden. The actors span a wide range of both public and private entities, representing sectors such as public transport, waste collection or freight transport. These experiences have been gathered
through a series of in-depth, structured interviews with companies’ representatives.

Apart from the detailed description of each of the cases, the report includes an overview of the current situation in each of the three countries. The findings paint a highly complex picture, one where various factors need to be considered, from tax system to filling infrastructure availability, with both obstacles and opportunities.

Despite existing challenges, biogas proves to be a viable option for heavy transport, although its final success hinges on a legal framework that provides incentives and predictability to actors along the whole value chain.

The report finds that only through a clear vision and commitment from the authorities and policy makers, can biogas become an important part of the energy mix in transportation. Therefore, it is recommended that actors in the biogas market, from biogas producers through gas distribution companies to public authorities and end users cooperate in order to influence the lawmakers, so that conditions are set in place for the industry to thrive.

Ladda ner rapport
Transport

Compression of raw biogas - A feasibility study

Noen biogassanlegg er for små til å ha eget oppgraderingsanlegg for å produsere kjøretøykvalitet biometan (>97% CH4). Problemstillingen som vurderes i denne rapporten, er om det er teknisk mulig å transportere rå biogass som ikke er oppgradert i komprimert tilstand på gassflasker. Konklusjonen er at det er mulig, under visse forutsetninger:

- Man må operere i det trykk- og temperaturområdet hvor gassene går direkte over til superkritisk væske. Gassen må inneholde så lite vanndamp at det ikke kondenseres ut vann. Mengden akseptabel vanndamp er avhengig av trykk og temperatur

- Man må benytte flasker laget av komposittmateriale fordi CO2 er korrosivt på stålflasker. Komposittflasker er i dag i bruk for transport av oppgradert gass. Eksempelvis kan rå biogass med mer enn 42 % metan, og dermed CO2 er 58% eller lavere, komprimeres dersom temperaturen er over -3 ˚C. Det anbefales at prosjektet videreføres med økonomiske estimater og en pilotinstallasjon.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Markedsjekk på fossilfrie maskiner

Kartläggning av kjøretøy, traktorer, skogsmaskiner, anleggs- og entreprenørmaskinerog andre maskiner som lokomotiver og flyplassteknik.

Ladda ner rapport
Transport

Biogas Vehicles Overview for the Danish Market

Rapporten omhandler 24 køretøjer fra flere forhandlere, deres tekniske specifikationer såsom brændstofs forbrug, kørsels rækkevidde og maksimale lasteevne. Den indeholder en oversigt over varer biler, renovations køretøjer, busser og lastbiler. Rapportens hovedformål er at kunder som kommuner og andre offentlige institutioner samt private vognmænd kan få et hurtigt overblik over produkterne som forefinder sig på markedet i 2017. Individuelle prislister for køretøjerne forefindes på forhandlernes egne hjemmesider.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass – Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere

Verdikjeder for biogass bidrar til å redusere avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelsen i samfunnet, og er gode eksempler på sirkulær økonomi i praksis. I tillegg er dette en løsning som gir reduksjon i klimagassutslipp innen landbruk og transport samt avfall (ikke-kvotepliktig sektor). Dernest gir oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting.

Denne rapporten inneholder en vurdering av bærekraft og klimanytte for norskprodusert biogass i forhold til Eus bærekraftskriterier, samt en vurdering av dagens innkjøpsregelverk og praksis med anbefalinger til hvordan innkjøpere bør stille krav og vekte klimanytte og annen miljøytelse ved anskaffelser.

Ladda ner rapport
Infrastruktur

Nationale og Internationale Tilskudsmuligheder

Identificerer en række medfinansieringsmuligheder for projekter relateret til udviklingen og brugen af biogas indenfor den tunge transportsektor. Rapporten identificerer tre forskellige typer af medfinansiering – internationale bevillinger, lån og nationale mekanismer.

Ladda ner rapport
Uppgraderingsmetoder

WP4 rapport: Processintern metananrikning - energikartläggning och efterbehandling av svepgas

I följande examensarbete undersöktes en alternativ uppgraderingsmetod kallad processintern metananrikning. Genom aktiv luftning av rötslammet desorberas koldioxid kontinuerligt i en behållare separerad från rötkammaren. Detta leder till att den producerade biogasens metankoncentration ökar.

Ladda ner rapport
Affärsmodeller

WP4 rapport: Förutsättningar och affärsmodeller för avsättning av småskaligt producerad fordonsgas

Projektet har utgått ifrån problemställningarna att växthusgasutsläppen i transportsektorn behöver minska, och att småskaliga biogasproducenter idag har svårt att hitta avsättning för den producerade biogasen. Syftet har både varit att identifiera det tekniska system som behövs från uppgradering till slutkund och dess kostnader, och att ta fram affärsmodeller kopplade till detta.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Markedsrapport Biogass i Oslofjord-regionen

Det er i rapporten synliggjort sannsynlig vekst innen bruk og produksjon av biogass. Ledig kapa-sitet i eksisterende anlegg vil kunne dekke mye av forventet vekst, og råstofftilgangen framstår ikke som en begrensning.

En videre utvikling av biogassmarkedet vil kreve fortsatt satsing fra of-fentlige aktører på bruk i egne flåter. Dersom rammebetingelser og etterspørsel er forutsigbare er det grunn til å tro at biogassprodusentene kan levere betydelig større volum til konkurranse-dyktige priser.

Biogass har et særskilt fortrinn sammenlignet med andre fornybare drivstoff knyt-tet til at det stilles få spørsmål ved klimaeffekt og bærekraft. Dette fortrinnet kan medføre at aktører som tidligere har fokusert på andre alternativer vil velge biogass dersom både biogass og fylleinfrastruktur er tilgjengelig.

Ladda ner rapport
Biogass Oslofjord

Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet

Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall har vi etablert et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av norske biologiske avfallsressurser.

Totalt viser analysen at den årlige verdiskapingen i dag er på 900 millioner kroner, mens den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh.

Ladda ner rapport