Möt några av våra aktivitesledare

SH_HannaJonsson_BiogasVast

Namn: Hanna Jönsson
Titel: Regionutvecklare biogas och processledare Biogas Väst
Organisation: Västra Götalandsregionen

Beskriv din roll i Biogas2020

Västra Götalandsregionen är en partner i projektet i egenskap av huvudman för Biogas Väst. Vi kommer vara mest aktiv i den del som handlar om att skapa en skandinavisk biogasplattform för samverkan och utbyte mellan regioner i ÖKS-regionen.

Vad ser du för möjligheter med Biogas2020?

Det finns en politisk vilja i vår region att driva på utvecklingen för ökad produktion och användning av biogas. Genom ökad samverkan med andra kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och effektivare angripa och driva frågor av gemensamt intresse.

Vilka är de största utmaningarna?

För biogasutvecklingen i Sverige är största utmaningen just nu att stimulera marknaden och få till långsiktiga spelregler på nationell nivå.

Vad vill du ha uppnått 2018?

Att de mötesplatser och projekt som möjliggörs genom Biogas 2020 ska ha gett konkreta resultat, nya affärer och fruktbara samarbeten som lever vidare av egen kraft. Och att projektet bidragit till att det råder en samsyn om biogasens bredare samhällsnyttor.

Rune_Bakke

Namn: Rune Bakke
Titel: Professor
Organisation: Høgskolen i Telemark

Beskriv din roll i Biogas2020

Lede forskning på anvendelser av biogassprosesser basert på slamteppe prinsippet hvor kulturen vokser i granuler, med mål om å få vesentlig mer effektiv metanproduksjon enn i tradisjonelle anlegg.

Vad ser du för möjligheter med Biogas2020?

Her får vi anledning til å analysere potensialet for intensiv, desentralisert biogassproduksjon i ulike sammenhenger, i et stort og solid kollegium.

Vilka är de största utmaningarna?

Å finne frem til de beste måtene å integrere intensive biogassreaktorer med eksisterende infrastruktur og driftsrutiner slik at helheten blir bærekraftig.

Vad vill du ha uppnått 2018?

At vi har etablert bedre prinsipper for å utnytte biogasspotensialet i husdyrgjødsel på hver gård og på andre lignende råstoff.

martin-therkildsen

Namn: Martin Therkildsen
Titel: Energiplanlægger
Organisation: HMN Naturgas I/S

Beskriv din roll i Biogas2020

Jeg er projektleder for HMN Naturgas I/S’ aktiviteter under Biogas2020. Mine opgaver kommer primært til at dreje sig om at øge kendskabet til såvel CBG som LBG tankningsteknologier samt hvordan disse kan spille sammen med de forskellige kundesegmenter der ligger i B2B transportsektoren.

Vad ser du för möjligheter med Biogas2020?

Biogas2020 giver HMN Naturgas en unik mulighed for at få kendskab til den private tunge transportsektor og dennes rationaler for omstilling til biogasdrevne køretøjer. En begyndende omstilling af private flåder vil åbne op for et kæmpe potentiale for bæredygtig transport. Et øget marked for anvendelse af biogas vil, alt andet lige, være en markant merværdiskabende aktivitet for den producerede biogas.

Vilka är de största utmaningarna?

Blandt aktørerne i transportsektoren er der en begrænset viden om gaskøretøjer. Dette medfører ofte indregning af markante risikotillæg i de opstillede business cases, hvorved gaskøretøjerne bliver uinteressante.

Vad vill du ha uppnått 2018?

Biogasproduktionen er på en række anlæg blevet biobrændstofscertificeret, således biogas kan opflyde iblandingskravet af biobrændstof.

HMN har opbygget et indgående kendskab til private flådejeres rationale for at omstille til gaskøretøjer samt fået en større viden om, hvilke muligheder der er til stede til levering af komprimeret og flydende biogas til forskellige kundesegmenter.