Rötrest, Uppgraderad biogas

Träaska från biogasproduktion ger näring till skogen

Att använda ren träflisaska vid uppgradering av biogas innebär flera fördelar. En är att restprodukten blir fri från föroreningar och kan återanvändas.
– Vår vision är att skapa ett cirkulärt förlopp där träaskan först passerar biogasanläggningen och gör nytta vid uppgraderingen till fordonsgas. Därefter gör den ytterligare nytta för skogens tillväxt, säger Åke Nordberg från SLU.

Vid Sötåsens naturbruksgymnasium utanför Töreboda har tester med träflisaska för att uppgradera biogas visat positiva resultat. Med hjälp av tekniken kan småskalig produktion av fordonsgas bli mer lönsam.

Testerna ingår i Biogas2020-projektet och utvecklas vid RISE (Research Institutes of Sweden) och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). I grunden handlar det om att demonstrera en billig och effektiv teknik för uppgradering av biogas till fordonsgas med hjälp av askfilter.

Och det har visat sig fungera riktigt bra. Hittills har tre försök i demoskala på drygt 2 000 liter genomförts och man jobbar på att öka volymen ytterligare.

Fler ska våga satsa

Alltfler lantbruk investerar i egna biogasanläggningar, men de flesta låter gasen bli el och värme. Att producera fordonsgas är än så länge inte lika populärt på grund av sämre lönsamhet. Det hoppas man kunna ändra på.

– Med rätt förutsättningar kan askfiltertekniken vara tillräckligt billig för att även små anläggningar ska våga satsa på fordonsgasproduktion i framtiden, säger Johan Andersson, forskare på RISE.

En av utmaningarna som återstår att lösa är logistiken. Bland annat bör tillgången till aska finnas hyfsat nära gården för att transporten av aska inte ska bli för kostsam. En modell har utvecklats för att bedöma kostnaderna i askans hanteringskedja.

– Det behöver inte bli dyrare att använda askan för att uppgradera biogas på vägen tillbaka till skogen jämfört med där aska återförs som krossaska, säger Anders Eriksson, forskare på SLU.

Ren träflis ger ren restprodukt

Att använda aska vid uppgradering av biogas är ingen nyhet och har tidigare studerats på olika sätt. Men då har man mest använt aska från avfallsförbränning. Det som utmärker testerna vid Sötåsen är att man använder ren träflisaska från ett värmeverk i närheten. Det innebär att restprodukten är fri från föroreningar och kan återanvändas.

Några spridningsförsök i skogen för att återföra näringen från restaskan till jorden har inte gjorts, och det ingår heller inte i projektet. Men Åke Nordberg från SLU ser potentialen och tycker det vore spännande om det gick att förverkliga för att sluta hela cirkeln.

Kanske kan det bli en spännande fortsättning på projektet, efter att Biogas2020 avslutas i juni i år?

Publicerat: